DEĞERLER EĞİTİMİ KILAVUZU

 

 
 
 
 
 
 

T.C.

 

 
 
 
 
 
 

                                                   İSTANBUL VALİLİĞİ

                                             MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 
 
 
 
 
 
 

DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

 

 
 
 
 
 
 

2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

UYGULAMA KILAVUZU

 
 
 
 
 
 

PROJENİN AMAÇLARI

 

 
 
 
 
 
 

Proje “değerler erozyonuna çözüm arayışının” bir ürünüdür. Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, öğrencilerimizi toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığı ile, öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak bu projenin temel amaçlarıdır.

Bu temel amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen somut hedefler şunlardır:

a.       Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık  

       oluşturulması ve onları davranışa dönüştürülmesi,

b.      Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve

       pekiştirilmesi.

c.       Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi.

d.      Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış

      öğrencilerin yetiştirilmesi.

e.       Kültürel kodların güçlendirilmesi,

f.       Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi,

g.       “Ahlak Temelli Disiplin” kavramının yerleştirilmesi.

h.      Öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulması.

 

PROJENİN GEREKÇESİ

Baş döndürücü değişim çağında, binlerce yıllık deneyimlerden süzülüp gelen geleneksel değerlerin korunması eğitimin en özel çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. Okulun iki temel sorumluluğu öne çıkmaktadır:

1.      Geçmişten devralınan geleneksel kültürel değerleri yeni hayat biçimleri içerisine faydalı bir şekilde nasıl alabiliriz?

2.      Yeni kültürel değerleri geleneksel kültür sistemi içerisine nasıl yerleştirebiliriz?

Değerler Eğitimi Projesinin neden bir zorunluluk olduğu, aşağıdaki iki soruya verilecek cevaplarla ortaya çıkmaktadır.

·         Bir taraftan muasır medeniyeti yakalarken aynı zamanda kendimiz olarak nasıl kalabiliriz?

·         Hem modern dünyaya yön verebilmek ve hem de kendi kültürel değerlerimizi koruyarak toplumsal çözülmeye maruz kalmamak nasıl mümkün olabilir?

Değerler doğru ve yanlışın ayırt edilmesine yardım eden temel inançlardır. Hayata denge ve anlam katarak, toplumu oluşturan bireylerle birlikte yaşamaya imkân tanırlar. Değerler doğuştan getirilmeyip, gözlem ve etkileşim sonucunda yaşayarak öğrenilirler. Bu tespit okulun değerler eğitimi konusundaki en büyük sorumluluğunu öne çıkarmaktadır.

Eğitim, toplumun idealine yönelik değerler sistemini bireylere iletmede önemli rol oynamaktadır. Okulların, önemli görevi, kültür aktarımında okul programında açık olarak belirtilen veya belirtilmeyen değerleri öğretmek, öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda disipline etmek, ahlaki gelişimine katkıda bulunmak, karakterini ve benlik algısını olumlu yönde etkilemektir. Okullar bazı değerlerin takdir edildiği ve öğretildiği yerler olduğuna göre orada bulunan öğretmen ve yöneticilerin de bu değerlere sahip olması ve öğrencilere rol model olmaları gerekmektedir.

Birey, ileriki dönemlerde kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, onun tanınmasında temel ölçütler olarak işlev görecek değerleri yaşarken kazanır. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mâl ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim ve eğitici sorumluluğudur.  Buna kısaca değerler eğitimi denilmektedir.

Değerler eğitiminin hedefi, değerler oluşturmak ve değerlerini davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir. Değerler anlatmakla veya tanımlamakla elde edilemezler. Doğrudan yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara ilişkin duygularla verilmelidir. Değerler yaşanılarak bir kimlik kişilik boyutu haline gelir. Değer eğitiminin ön koşulu ise, çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam hazırlamaktır. Dayatma, baskı ve koşullandırma ile yapılan eğitim çocuğun kendinden çok başkalarının isteklerini gerçekleştirme işlevine sahip olur.

Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, değerler eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir. Değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde değerler eğitimi değişik evrelerden geçmiştir. Değerler eğitimi kimi zaman ayrı bir ders olarak okutulmuş, kimi zaman da diğer derslerin içerisinde öğrencilere verilmeye çalışılmıştır. Günümüzde değerler eğitimi, diğer derslerin konuları içerisinde verilmeye çalışılmaktadır. Bu durum etkili bir değerler eğitimi verilebilmesi için her şeyden önce tesadüfî olmayan, planlı bir eğitim anlayışına duyulan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır.

Ders kitaplarında yer alan, kardeşlik, vatan sevgisi, nezaket ve görgü kuralları, vatan sevgisi, sabır, adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık ve özgür düşünebilme, barış, iyimserlik, duyarlı olma, dürüstlük, estetik duyguların geliştirilmesi, hoşgörü, misafirperverlik, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik gibi birçok değerin okullarda yapılacak olan etkinlikler ve uygulamalarla hayata geçirilmesi davranışa dönüştürülmesi önemlidir.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Okul Proje Yürütme Kurulu

Okul düzeyinde, Okul Müdürü ve Rehber öğretmenin de aralarında olacağı, öğretmen ve öğrenci temsilcilerinden oluşacak en az 5 kişilik bir proje ekibi kurulacaktır.

PROJENİN DAYANAKLARI

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

18. Milli Eğitim Şurası İstanbul Çalıştay Raporu

 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

PROJE FAALİYETLERİ

 

 
 
 

            Proje 2010-2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren ilimizde uygulanmakta olup, bu yıl da farklı değer konuları ile devam ettirilmektedir.

  1. İl Milli Eğitim Düzeyindeki Faaliyetler

-          Proje İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü sorumluluğu ve koordinasyonunda yürütülecektir.

-          Proje dahilinde 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında belirlenen konulara ilişkin yazılı ve görsel doküman ilgili aylarda İl milli eğitim müdürlüğü web sitesinden yayınlanacaktır.

-          Projenin yürütülmesine ilişkin daha sonra gönderilecek formatta, okullar iki ayda bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne rapor gönderecektir.  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümüne ilçe raporu gönderecektir.

-          Proje kapsamında konu uzmanları ve ulusal düzeyde tanınmış yazar ve akademisyenler aracılığı ile öğrencilere,  öğretmenlere ve velilere yönelik seminerler ve paneller düzenlenecektir.

-          Yapılacak çalışmaların, yazılı ve görsel basın aracılığı ile il düzeyinde gündem oluşturması sağlanacaktır.

-          Eğitim Denetmenleri proje kapsamında rehberlik ve destek hizmetlerini yürüterek ilçe ve okullardaki çalışmaları değerlendireceklerdir.

-          İlgili ayların değerler konularına ilişkin Afiş, Resim, Karikatür, Şiir, Kompozisyon, Kısa Film v.b. yarışmalar düzenlenecektir.

-          Yıl sonunda örnek çalışmaların sergileneceği proje değerlendirme, kapanış ve ödül töreni yapılacaktır.

  1. İlçe Milli Eğitim Düzeyindeki Faaliyetler

-          İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında; şube müdürü, resmi ve özel her okul kademesinden bir okul müdürü ve rehber öğretmenler ve ilçe öğrenci meclis başkanı katılımıyla ilçe yürütme kurulu kurulacaktır.

-          Belirlenen konulara ilişkin iki ayda bir ( Panel, Konferans, Kutlama v.b.)  ilçe programı yapacaktır.

-          İlçe Milli Eğitim web sitesinden projeye ilişkin dokümanlar yayınlanacak. İyi örnekler il milli eğitim müdürlüğü ile paylaşılacaktır.

-          Konunun çeşitli yönleriyle ele alınacağı seminer, münazara, panel, konferans ve benzeri formlarda çalışmalar düzenlenmesi,

-          Eğitim Uzmanları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları v.b. kişi ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde öğrencilerin örnek alabilecekleri yazar, akademisyen, sanatçı, sporcu v.b.  kişilerin ilçede ve okullarda konuk edilmesi.

-          İlgili ayların değerler konularına ilişkin Afiş, Resim, Karikatür, Şiir, Kompozisyon, Kısa Film v.b. yarışmalar düzenlenecektir.

-          Projeye ilişkin okul faaliyet raporları titizlikle toplanacak ve birleştirilerek ilçe raporu olarak il milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir..

 

 
 

  1. Okul Düzeyindeki Faaliyetler

Okul Proje Ekibi projenin okul düzeyinde yönetim ve organizasyonundan sorumlu olacaktır.

 

 

a.      Belirlenen değerin iki ay süre içerisinde tüm yönleriyle işlenmesi

Bu faaliyet alanı kapsamında, okullarımızda ilgili aylara ait değer öne çıkartılarak, yoğun etkinlikler yapılacaktır.

 

 

 

·         Kasım - Aralık Ayları               Birlikte Yaşama ve Kardeşlik

 
 
 
 
 
 
 

·         Ocak-Şubat Ayları                    Nezaket ve Görgü Kuralları

 

 

·         Mart-Nisan Ayları                    Vatan Sevgisi

 

 

·         Mayıs- Haziran Ayları              Sabır

 

 
 
 
 
 
 

(Aylara ait konu ve konu alt başlıkları Ek 1 de verilmiştir.)

 

 

 
 
 
 
 
 

Bu değerlerin çocuklara kazandırılabilmesi için, her ay ilgili değere yönelik olarak;

-          Okullarda Değerler Eğitimi kulüpleri kurulması

-          Örnek kişilikleri tanıtmak ve bu kişilerden yaşanmış hikayeler paylaşılması,

-          Sınıf içi etkinliklerle bu değerlerin öne çıkarılması,

-          Okulda değerlere ilişkin film gösterimi, tiyatro v.b. etkinlikler planlanması,

-          Pazartesi ve Cuma günleri bayrak törenlerinde öğrenci ve öğretmenler tarafından değerleri anlatan kısa konuşmalar yapılması,

-          Değerlere ilişkin problemli durumların çocuklar tarafından belirlenmesi ve yine çocuklar tarafından bu sorunlara ilişkin çözüm teklifleri geliştirilmesi,

Değerlerle ilgili performans ödevleri verilmesi,

-          İki ay sonunda, ilgili değerimizi davranışlarına yansıtan örnek öğrencilerin belirlenerek ödüllendirilmesi bu şekilde öğrenci veli ve öğretmenlerimizin farkındalıklarının artırılması

-          Okul rehberlik servisleri tarafından, okul düzeyinde ilgili değere yönelik tutum belirleme            anket çalışmaları yapılması ve ön test - son test değerlendirmeleri ile yapılan çalışmaların çocuklar üzerindeki etkisinin belirlenmesi,

-          Okulun ilgili ayların değerlerine ilişkin dikkatleri konu üzerinde yoğunlaştıracak görsel malzemelerle (Pano Çalışması, Afiş, Fotoğraf, Örnek Kişilik, Kitap tanıtımları, Duvar Gazeteleri, Broşürler, Basılı materyaller  v.b. ) donatılması

-          Konunun çeşitli yönleriyle ele alınacağı seminer, münazara, panel, konferans ve benzeri formlarda çalışmalar düzenlenmesi,

-          Okulda faaliyette bulunan eğitsel kulüplerin ilgili değerlere ilişkin etkinlik önerileri hazırlanması ve bunların uygulanmasına liderlik edilmesi

-          Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi,

-          Okul personelinin değerlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi,

-          Okul bülteninde veya dergisinde ilgili aylara ilişkin değerlerin işlenmesi,

-          Öğrencilerin örnek alabilecekleri yazar, akademisyen, sanatçı, sporcu v.b.  kişilerin okulda konuk edilmesi.

Yukarıda örnek olarak verilen çalışmalar ve başka çalışmalarla, bu değerlerin okul gündeminde yoğun biçimde yer almasını sağlayarak çocuklarımızın bilinçaltlarına yerleşmelerine katkı sağlanmalıdır.

 

 

 
 
 
 
 
 

b.      Velilere Yönelik Etkinlikler

Projede üzerinde en fazla durulması gereken boyutlardan birisi de okul veli işbirliğinin    sağlanmasıdır. Velilere değerler konusunda farkındalık kazandırılması, en az öğrenciler kadar     önemlidir. Bu kapsamda şu çalışmalar yürütülecektir:

-          Veli bültenleri, seminer, konferans, kitap okuma ve toplantılarla veliler de sürece dahil edilecektir.

 

 
 
 
 
 
 

-          Aylara göre her değerle ilgili olarak velilere, ev içi davranışlara yönelik bir bilgilendirme mektubu hazırlanarak gönderilecektir. Mektupta açık ve öz olarak, ilgili değer bağlamında, okulda neler yapıldığı ve yapılacağı, anne baba olarak sorumluluklarının neler olduğu anlatılacaktır.  

-          Her dönem en az bir kez o dönem öne çıkan değerlerle ilgili olarak, okul bünyesinde ya da dışarıdan davet edilecek misafir konuşmacılar vasıtası ile velilere yönelik eğitim çalışması yapılmaya çalışılacaktır.

Çocuklara kazandırılmaya çalışılan değer ve davranışların kalıcı olması, çocukların öğrendikleri ile aile ortamında çatışma yaşanmaması için güzel davranışlarının aileler tarafından         takdir ve teşvik edilmesi gerekmektedir.

 

 
 
 
 
 
 

c.       Gençlik Projeleri

 

 
 
 
 
 
 

Okullarımızın değerler eğitimi teması ile Avrupa Birliği Projelerinden kendilerine uygun kategoriler kapsamında en az bir proje hazırlayarak, Ulusal Ajansa göndermeleri beklenmektedir.    

 

 
 
 
 
 
 

 

  1. Sınıf Düzeyindeki Faaliyetler

Okul içinde her sınıf,  ilgili ayların değerlerine yönelik, sınıf rehber öğretmeninin             denetim ve             rehberliğinde yukarıda belirtilen etkinlik       örnekleri ve benzeri başka etkinlikleri sınıf düzeyinde yapacaklardır

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ek 1

 

 
 
 
 
 
 

2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI KONULARI        VE KONU ALT BAŞLIKLARI

 

 
 
 
 
 
 

                       

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                       

 

 
 
 
 
 
 

 

                                    BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK

 

 
 
 
 
 
 

                                    Kardeşlik için fedakarlık

 

 
 
 
 
 
 

                                   Dayanışma

 

 
 
 
 
 
 

                                    Farklılıklara Saygı

 

 
 
 
 
 
 

                                    Yardımlaşma                       

 

 
 
 
 
 
 

KASIM-ARALIK    Hediyeleşme

 

 
 
 
 
 
 

                                    Ortak Noktalarımız

 

 
 
 
 
 
 

                                    Birlikte Yaşama Kültürü

 

 
 
 
 
 
 

                                    Ön Şartsız Kabul

 

 
 
 
 
 
 

                                   Hoşgörü

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI   

 

 
 
 
 
 
 

                                   Selamlaşma

 

 
 
 
 
 
 

                                    Empati

 

 
 
 
 
 
 

                                    Teşekkür Etme

 

 
 
 
 
 
 

OCAK-ŞUBAT        Büyüklere Saygı

 

 
 
 
 
 
 

                                    Küçüklere Sevgi

 

 
 
 
 
 
 

                                    Özür Dileme

 

 
 
 
 
 
 

                                   Birlikte Yaşama Kuralları

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                  

 

 
 
 
 
 
 

                                    VATAN SEVGİSİ

 

 
 
 
 
 
 

                                    Toprağın Vatan Olması

 

 
 
 
 
 
 

Şehitlik ve Gazilik

 

 
 
 
 
 
 

                                    Toplumsal Değerlere Saygı

 

 
 
 
 
 
 

MART-NİSAN         Aynı Topraklara Ait Olma

 

 
 
 
 
 
 

                                    Ortak Noktalarımız

 

 
 
 
 
 
 

                                    Vatanımıza Karşı Sorumluluklarımız

 

 
 
 
 
 
 

                       

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                    SABIR     

 

 
 
 
 
 
 

                                    Öz Denetim

 

 
 
 
 
 
 

                                   Azim ve Kararlılık

 

 
 
 
 
 
 

                                    Öz Disiplin

 

 
 
 
 
 
 

MAYIS-HAZİRAN  Haklara Saygı

 

 
 
 
 
 
 

                                    Hakkını Arama

 

 
 
 
 
 
 

                                    Felaketlere Karşı Kendimizi ve Toplumu Nasıl Koruyabiliriz

 

 
 
 
 
 
 

                                    Sorumluluklarımızı Yerine Getirebilmek İçin Sabır

 

 
 
 
 
 
 

                                    Hayatın Zorluklarına Karşı Tahammül

 
ÇALIŞKAN ARILAR
 ÇALIŞKAN ARILARIN DUYURU PANOSU

*DEĞERLİ VELİLER 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İÇİN ' SÜT DAĞITIM İZİN FORMU' ÇOCUKLARA VERİLMİŞTİR. YARIN DOLDURUP, GÖNDERMENİZ RİCA OLUNUR.

*DEĞERLİ VELİLER ' SABIR ' KONULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAM SUNUMUMUZ 29 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ OKUL TOPLANTI SALONUNDA SAAT 01:00 DE YAPILMIŞTIR. KATKISI BULUNAN VE BİZİ İZLEMEYE GELEN TÜM VELİLERMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM.

DEĞERLİ VELİLER,RENKLER RONDU SAYFASI MENÜLERE EKLENMİŞTİR.ÇOCUKLARIN RENK GÖREVLERİNİ ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

*DEĞERLİ VELİLER , MAYIS AYI DEĞERLER EĞİTİMİ TEMAMIZ ' SABIR' DIR.SUNUM İÇİN NELER YAPACAĞINIZA KARAR VERİP BENİMLE PAYLAŞIMDA BULUNABİLİRSİNİZ!

DEĞERLİ VELİLER, HAYAT BİLGİSİ DEFTERLERİNE ' HER GÜN 3 TANE GÜNLÜK HABER' YAZDIRINIZ.YAZDIKLARINI ÖNCE EVDE OKUTUNUZ.

*DEĞERLİ VELİLER E OKULA' A TÜM DERS NOTLARI GİRİLMİŞTİR.KONTROL EDEREK, EKSİK YA DA FAZLALIK VARSA SİSTEM KAPANMADAN BANA BİLDİRİNİZ.!

* DEĞERLİ VELİLER, ' VATAN SEVGİSİ' DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMIMIZ 28.MART PERŞEMBE GÜNÜ ÇOK AMAÇLI OKUL TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.EMEĞİ GECEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM.

*2. VELİ TOPLANTISINDA KATILAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM.TOPLANTIDA ALINAN KARARLARI ÇOĞALTARAK, BİR NÜSHASINI OKUL MÜDÜRÜNE VERDİM.AYRICA HER ÖĞRENCİYE DE VEREREK SİZLERE GÖNDERDİM.BİLGİNİZ OLSUN.

*DEĞERLİ VELİLER, PROJE SUNUMLARIMIZ 2. DÖNEMDE DEVAM EDİYOR.PROJE SUNUMU YAPANLAR NOTLARINI MENÜLERDE PROJELERİMİZ SAYFASINDAN KONTROL EDEBİLİRLER.

*SNELEN GÖZ TARAMASI 2. KEZ YAPILMIŞTIR. ÇOCUKLARINIZA ÖLÇÜM SONUÇLARINI SORARAK YORUM YAPMALARINI SAĞLAYINIZ.

*SUNULAR SAYFAMIZA YENİ ÇALIŞMA LİNKLERİ EKLENMİŞTİR.ZAMAN ZAMAN ZİYARET ETMENİZİ TAVSİYE EDERİM.

* DEĞERLİ VELİLER PROJE EV ÖDEVLERİ VE NOTLARINI MENÜLERE EKLENEN' PROJE EV ÖDEVLERİMİZ' SAYFASINDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

* ÇOCUĞUNUZLA İLGİLİ PAYLAŞMAK İSTEDİĞİNİZ SORUNLARI BANA YAZARAK İLETİNİZ.

cznuran@gmail.com

www.cz1j..tr.gg :)

**BU GÜN OKULDA NELER YAPTIK!!**19.04.2013
*HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE; *TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI ÇÖZÜMLENDİ.
D.K.107 *SORULARIN CEVAPLARI DEFTERE YAZILDI.
*TÜRKÇE DERSİNDE, 'KUŞKUCU HOROZ ' ADLI METİN OKUNDU.ANLATIM YAPILDI.İLGİLİ ETKİNLİKLERİ YAPILDI.
*SEBEP-SONUÇ ETKİNLİĞİ TAMAMLANDI.
*MATEMATİK DERSİNDE;YAŞ PROBLEMLERİ PROBLEMLERİ ÇÖZÜMLENDİ.
*MATEMATİK KİTABI: 140 E KADAR TAMAMLANDI.
*MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI: 91 A KADAR TAMAMLANDI.
* OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNDE' 23 NİSAN ' İÇİN ' MÜSADENİZLE ÇOCUKLAR' ŞARKISIYLA OYUNLAR OYNADIK.
* SERBEST ETKİNLİKLER DERSİNDE;23 NİSAN KONULU ŞİİRLER OKUNDU.
* GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE; 23 NİSAN GÖRSEL BOYAMA ÇALIŞMASI YAPTIK.
* MÜZİK DERSİNDE; ÇEVREMİZDEKİ SESLER KONUSU İŞLENDİ.
*DERS K.

www.basakcocuklari.tr.gg DAHA ÖNCEKİ SINIF SİTELERİMDEN BİRİSİ
Duyuru Panosu

Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=